Πολιτική Απορρήτου

Η ιδιωτικότητά σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Συνεπώς, αναπτύξαμε αυτήν την Πολιτική προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης, επικοινωνίας και αποκάλυψης και χρήσης προσωπικών πληροφοριών. Τα παρακάτω περιγράφουν την πολιτική απορρήτου μας.

  • Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα προσδιορίσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται πληροφορίες.

  • Θα συλλέγουμε και θα χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο με σκοπό την εκπλήρωση αυτών των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός εάν αποκτήσουμε τη συγκατάθεση του συγκεκριμένου ατόμου ή όπως απαιτείται από το νόμο.

  • Θα διατηρούμε προσωπικά στοιχεία μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

  • Θα συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με νόμιμα και δίκαια μέσα και, όπου χρειάζεται, με τη γνώση ή τη συναίνεση του συγκεκριμένου ατόμου.

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και, στο μέτρο που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς αυτούς, πρέπει να είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένοι.

  • Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες με εύλογες εγγυήσεις ασφαλείας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.

  • Θα κάνουμε άμεσα διαθέσιμους στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

Δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι προστατεύεται και διατηρείται η εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών.